Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Các văn bản liên quan cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2023

1. Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu CCHC và chuyển đổi số

2. Thể lệ cuôc thi trực tuyến về tìm hiểu CCHC và chuyển đổi số

3. Quyết định thành lập Ban giám khảo cuộc thi tìm hiểu về CCHC và chuyển đổi số

4. Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030;

5. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

6. Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về “đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025”; 

7. Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

8. Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

9. Chương trình hành động số 04-CTHĐ/HU, ngày 11/02/2022 của Huyện ủy Gio Linh về Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025;

10. Chương trình hành động số 05-CTHĐ/HU, ngày 11/02/2022 của Huyện ủy Gio Linh về “thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

11. Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17/01/2023 về cải cách hành chính nhà nước huyện Gio Linh năm 2023; 

12. Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND huyện về chuyển đổi số gắn với ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước huyện Gio Linh năm 2023;

13. Đề án số 109/ĐA-UBND ngày 06/7/2023 về chuyển đổi số huyện Gio Linh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

14. Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về “chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”;

15. Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND huyện về Cải cách hành chính nhà nước huyện Gio Linh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030;