Chi tiết bài viết - Huyện Gio Linh

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Gio Linh đẩy mạnh cải cách hành chính

(QTO) - Công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được lãnh đạo UBND huyện Gio Linh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, bám sát theo các chương trình, kế hoạch của tỉnh về CCHC. Thực hiện tốt việc quản lý công chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, thống nhất; thủ tục hành chính (TTHC) thường xuyên được rà soát, kiểm soát; cải cách thể chế luôn được thực hiện đầy đủ theo quy định; nhiều cán bộ, công chức có năng lực trực tiếp làm công tác CCHC đã được nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cũng như ý thức trách nhiệm trong thực hiện công việc.

 

Huyện Gio Linh kiểm tra công tác thực hiện cải cách hành chính ở các xã, thị trấn - Ảnh: H.A

Từ đầu năm 2022 đến nay, công tác CCHC và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã luôn được lãnh đạo UBND huyện Gio Linh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cơ quan chuyên môn thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

 Qua đó, các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ, bám sát các chương trình, kế hoạch; việc quản lý công chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, thống nhất được thực hiện hiệu quả; các TTHC thường xuyên được rà soát, kiểm soát; cải cách thể chế được thực hiện đầy đủ, theo đúng quy định. Về công tác cải cách TTHC cấp huyện, cấp xã đã thực hiện đạt chỉ tiêu theo bộ tiêu chí chấm điểm CCHC năm 2022 quy định; 100% TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử huyện và cấp xã.

 Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đạt tiêu chí đề ra. Trong 10 tháng đầu năm, ở cấp huyện đã tiếp nhận 3.743 hồ sơ các loại, đã giải quyết và trả kết quả 3.478 hồ sơ (trước và đúng hạn 3.385 hồ sơ; trễ hạn 93 hồ sơ), đang giải quyết trong hạn 265 hồ sơ. Ở cấp xã, thị trấn đã tiếp nhận 34.914 hồ sơ các loại, trong đó đã giải quyết và trả kết quả 30.590 hồ sơ (trước và đúng hạn 30.557 hồ sơ; trễ hạn 33 hồ sơ; đang giải quyết 48 hồ sơ).

 Về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đã thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn đúng quy định; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ (Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020) và Đề án của UBND tỉnh (Quyết định số 1322/QĐUBND ngày 15/6/2018) đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện phân cấp quản lý đối với ngành, lĩnh vực thuộc UBND cấp huyện, có kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân cấp, xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra. Phòng Nội vụ đã kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp trong lĩnh vực nội vụ đối với 6 đơn vị trường học thuộc huyện.

 Về cải cách chế độ công vụ, 100% cơ quan, đơn vị có cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; tuyển dụng công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định; thực hiện quy trình bổ nhiệm vị trí lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện đúng quy định. Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, tham gia đầy đủ các lớp đào tạo do tỉnh, huyện tổ chức.

 Cán bộ, công chức, viên chức luôn chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đối với cải cách tài chính công, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tự chủ về chi thường xuyên; công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; công khai tình hình sử dụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy và các hình thức xử lý khác đối với tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công đầy đủ, đúng hạn; ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công đầy đủ…

 Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số được lãnh đạo huyện Gio Linh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Tỉ lệ các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai ứng dụng phần mềm quản lý, điều hành do UBND tỉnh quy định áp dụng đạt tỉ lệ 100%.

 Tất cả các cơ quan, đơn vị địa phương có triển khai đầy đủ việc xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Tỉ lệ văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 100% đối với các văn bản được quy định theo quy chế ban hành. Việc cập nhật dữ liệu lên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Trị, đã cập nhật chính xác, đầy đủ và đúng quy định. Vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử huyện; 100% xã, thị trấn triển khai trang thông tin điện tử. 100% phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện áp dụng chữ ký số.

 Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Võ Đắc Hóa cho biết, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, nâng cao chỉ số CCHC, cải thiện thứ hạng của huyện trong năm 2022, huyện Gio Linh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, phân công trách nhiệm cá nhân thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành theo kế hoạch và Bộ chỉ số CCHC đã ban hành. Củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

 Thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố, niêm yết, công khai TTHC theo thẩm quyền; nâng cao chất lượng việc thực hiện công khai kết quả giải quyết TTHC. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện một cửa điện tử và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến…

 Thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp có hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức.

 Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Kịp thời đưa ra các sáng kiến, biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong CCHC nói chung. Gắn kết quả CCHC năm 2022 với công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu và bình xét khen thưởng cuối năm.

 Tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước; đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt kết quả cao hơn.

Theo Hoài An - Báo Quảng Trị