Tài Liệu kỳ họp thứ 7 - Huyện Gio Linh

An ninh - Quốc phòng

Mục tin - bài viết

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
1 1/CTr-HĐND 14/12/2021 HĐND huyện Gio Linh Chương trình kỳ họp thứ 7 -HĐND huyện Khoá VI (Từ ngày 16 đến ngày 17/12/2021)
2 /NQ-HĐND 10/12/2021 HĐND huyện Gio Linh Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022
3 434/BC-UBND 06/12/2021 UBND huyện Gio Linh Báo cáo tình hình-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022
4 433/BC-UBND 06/12/2021 UBND huyện Gio Linh Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
5 417/BC-UBND 25/11/2021 UBND huyện Gio Linh Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022
6 310/TTr-UBND 08/12/2021 310/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua các báo cáo, nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 Hội dồng nhân dân huyện, khoá VI
7 418/BC-UBND 25/11/2021 418/BC-UBND Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2022
8 436/BC-UBND 06/12/2021 UBND huyện Gio Linh Báo cáo, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri
9 432/BC-UBND 06/12/2021 UBND huyện Gio Linh Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xâu dựng cơ bản năm 2021 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022
10 435/BC_UBND 06/12/2021 UBND huyện Gio Linh Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021
11 175/KH-UBND 06/11/2021 UBND huyện Gio Linh Kế hoạch đầu tư các dự án phát triển quỹ đất giai đoạn 2022 - 2025
12 366/BC-VKS 24/11/2021 Viện Kiểm sát nhân dân Báo cáo công tá của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 (Tại kỳ họp thứ 7 HDDND huyện khoá VI nhiệm kỳ 2021 - 2026)
13 397/BC-CCTHA 23/11/2021 CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN GIO LINH Báo cáo kết quả Công tác của Chi cục thu hành án dân sự huyện Gio Linh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá VI nhiệm kỳ 2016 - 2021 kỳ họp cuối năm 2021)
14 29/BC-HĐND 08/12/2021 HĐND huyện Gio Linh Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
15 160/BC-HĐND 08/12/2021 HĐND huyện Gio Linh Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 cảu HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
16 30/BC-HĐND 08/12/2021 HĐND huyện Gio Linh Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
17 1954/UBND -TH 09/12/2021 UBND huyện Về việc đảm bảo phục vụ kỳ họp thư 7 HĐND huyện
18 39/GM-HĐND 09/12/2021 HĐND huyện Giấy mời họp HĐND huyện kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021), HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.