Các văn bản liên quan đến tuyên tuyền CCHC

1. Nghị quyết 30c /NQ-CP về ban hành kế hoạch CCHC tổng thể giai đoạn 2011 - 2020:  2. Quyết định 1291/QĐ-TTG về phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đống tại địa phương ra tiếp nhận tại TT phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã:  3. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính:  3. Quyết đinh về ban hành kế hoạch CCHC năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Trị: