Những văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9 năm 2019

Từ tháng 9/2019, nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực, trong đó có nhiều điểm mới liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội: 1. Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019, có một số quy điểm mới quy định, doanh nghiệp, hộ kinh doanh karaoke: + Không được hoạt động từ 00 giờ sáng đến 08 giờ sáng; + Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hoặc thiết bị báo động ( trừ thiết bị báo cháy nổ). Như vậy, so với hiện hành thì quy định mới đã bỏ luôn trường hợp cho phép phòng karaoke trong các…