Lịch công tác

Filter
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 11 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 11 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 11 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 11 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 10 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 10 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 10 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 10 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 5 tháng 9 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 3 tháng 9 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 1 tháng 9 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 2 tháng 9 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 4 tháng 8 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 3 tháng 8 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 2 tháng 8 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 1 tháng 8 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 2 tháng 7 năm 20204
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 4 tháng 7 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 2 tháng 7 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 1 tháng 7 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 4 tháng 6 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 3 tháng 6 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 6 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 6 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 05 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 05 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 05 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 05 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 05 tháng 4 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 4 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 4 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 4 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 4 năm 2020 (phát lần 2)
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 4 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 3 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 3 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 03 năm 2020 (phát lần 2)
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 03 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 03 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 02 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 02 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 02 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 02 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 01 năm 2020 (phát lần 1)
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 01 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 01 năm 2020 (phát lần 2)
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 01 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 05 tháng 12 năm 2019
Tuần 4 tháng 12
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 3 tháng 12 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 2 tháng 12 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 1 tháng 12 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 05 tháng 11 năm 2019Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 1 tháng 12 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 05 tháng 11 năm 2019Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 11 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 11 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 11 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 11 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 10 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 10 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 10 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 10 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 05 tháng 9 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 9 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 9 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 9 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 9 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 8 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 8 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 8 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 8 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 05 tháng 7 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 7 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 7 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 7 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 7 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 06 năm 2019 (phát lần 2)
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 06 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 06 năm 2019 (phát lần 2)
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 06 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 06 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 06 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 4 tháng 05 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 5 tháng 05 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 5 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 5 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 04 năm 2019 (phát lần 2)
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 4 tháng 4 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 4 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 4 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 4 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 03 năm 2019 (phát lần 2)
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 03 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 03 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 03 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 03 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 02 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 02 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 05 tháng 01 năm 2019 (Phát lần 2)
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 05 tháng 01 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 01 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 01 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 01 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 01 năm 2019
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 12 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 12 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 12 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 12 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 11 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 11 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 11 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 11 năm 2018 (ban hành lần 2)
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 05 tháng 10 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 10 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 10 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 10 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 1 tháng 10 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 4 tháng 9 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 3 tháng 9 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 2 tháng 9 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 1 tháng 9 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 8 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 8 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 8 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 8 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 5 tháng 7 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 7 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 7 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 7 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 7 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 6 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 6 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 6 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 6 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 05 tháng 5 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 5 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 5 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 5 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 5 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 04 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 04 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 04 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 04 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 03 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 03 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 03 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 03 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 02 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 02 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 02 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 05 tháng 01 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 01 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 01 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 01 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 01 năm 2018
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 12 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 12 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 12 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 12 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 11 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 11 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 11 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 11 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 05 tháng 10 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 10 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 10 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 10 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 10 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 9 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 9 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 9 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 9 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 05 tháng 8 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 8 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 8 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 8 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 8 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 7 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 7 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 7 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 7 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 04 tháng 6 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 03 tháng 6 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 02 tháng 6 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 01 tháng 6 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 5 tháng 5 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 4 tháng 5 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 3 tháng 5 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 2 tháng 5 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 1 tháng 5 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 4 tháng 4 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 3 tháng 4 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 2 tháng 4 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 1 tháng 4 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 4 tháng 3 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 3 tháng 3 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 2 tháng 3 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 1 tháng 3 năm 2017
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Gio Linh tuần 4 tháng 02 năm 2017
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện huyện Gio Linh tuần 1 tháng 6 năm 2016
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện Gio Linh Tuần 2 tháng 6 năm 2016