Filter
Hiển thị: 
Title Created Date
Thông báo về việc công khai Quyết định số 2008/QĐ-UBND, ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt bổ sung Danh mục công trình, dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Gio Linh 17/9/2018
Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng năm 2018 16/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định Quyết định giao đất của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gio Linh cấp cho hộ ông Lê Văn Thông 11/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định Quyết định giao đất của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gio Linh cấp cho hộ ông Hoàng Thị Lan 11/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định Quyết định giao đất của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gio Linh cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Hà 11/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định Quyết định giao đất của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gio Linh cấp cho hộ ông Nguyễn Thị Thu 11/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định Quyết định giao đất của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gio Linh cấp cho hộ ông Hoàng Xuân Độ 11/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định Quyết định giao đất của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gio Linh cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Hùng 11/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy cỏ quyết định số 1427/2004/QĐ-UBND ngày 06/8/2004 của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành Đ 608486 của ông Hoàng Bách Chiến 19/6/2018
Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành R687871 của bà Nguyễn Thị Hoa đã được UBND huyện Gio Linh cấp ngày 15/11/2011 19/6/2018