Filter
Hiển thị: 
Title Created Date
Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng năm 2018 16/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định Quyết định giao đất của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gio Linh cấp cho hộ ông Lê Văn Thông 11/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định Quyết định giao đất của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gio Linh cấp cho hộ ông Hoàng Thị Lan 11/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định Quyết định giao đất của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gio Linh cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Hà 11/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định Quyết định giao đất của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gio Linh cấp cho hộ ông Nguyễn Thị Thu 11/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định Quyết định giao đất của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gio Linh cấp cho hộ ông Hoàng Xuân Độ 11/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ quyết định Quyết định giao đất của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gio Linh cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Hùng 11/7/2018
Quyết định về việc thu hồi, hủy cỏ quyết định số 1427/2004/QĐ-UBND ngày 06/8/2004 của UBND huyện Gio Linh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành Đ 608486 của ông Hoàng Bách Chiến 19/6/2018
Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành R687871 của bà Nguyễn Thị Hoa đã được UBND huyện Gio Linh cấp ngày 15/11/2011 19/6/2018
Thông báo về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 11/6/2018