Số điện thoại và địa thư điện tử các xã, thị trấn

STT Đơn vị SĐT Địa chỉ thư điện tử 1 Gio An 3.883.257 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak9be917c770d2ce52bc773713fa0db9e2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9be917c770d2ce52bc773713fa0db9e2 = 'xagioan' + '@'; addy9be917c770d2ce52bc773713fa0db9e2 = addy9be917c770d2ce52bc773713fa0db9e2 + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn'; var addy_text9be917c770d2ce52bc773713fa0db9e2 = 'xagioan' + '@' + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn';document.getElementById('cloak9be917c770d2ce52bc773713fa0db9e2').innerHTML += ''+addy_text9be917c770d2ce52bc773713fa0db9e2+''; 2 Gio Bình 3.883.266 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakcd090b91c5468954de45f68d9a0ea30f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addycd090b91c5468954de45f68d9a0ea30f = 'xagiobinh' + '@'; addycd090b91c5468954de45f68d9a0ea30f = addycd090b91c5468954de45f68d9a0ea30f + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn'; var addy_textcd090b91c5468954de45f68d9a0ea30f = 'xagiobinh' + '@' + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn';document.getElementById('cloakcd090b91c5468954de45f68d9a0ea30f').innerHTML += ''+addy_textcd090b91c5468954de45f68d9a0ea30f+''; 3 Gio Châu 3.825.2443.630188 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak6d5d60bb33c6633d26ef4c8d189e2e00').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6d5d60bb33c6633d26ef4c8d189e2e00 = 'xagiochau' + '@'; addy6d5d60bb33c6633d26ef4c8d189e2e00 = addy6d5d60bb33c6633d26ef4c8d189e2e00 + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn'; var addy_text6d5d60bb33c6633d26ef4c8d189e2e00 = 'xagiochau' + '@' + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn';document.getElementById('cloak6d5d60bb33c6633d26ef4c8d189e2e00').innerHTML += ''+addy_text6d5d60bb33c6633d26ef4c8d189e2e00+''; 4 Gio Hải 3.824.2113.824.063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka4c18cd69e002851b2e53e8d48d70d5b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya4c18cd69e002851b2e53e8d48d70d5b = 'xagiohai' + '@'; addya4c18cd69e002851b2e53e8d48d70d5b = addya4c18cd69e002851b2e53e8d48d70d5b + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn'; var addy_texta4c18cd69e002851b2e53e8d48d70d5b = 'xagiohai' + '@' + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn';document.getElementById('cloaka4c18cd69e002851b2e53e8d48d70d5b').innerHTML += ''+addy_texta4c18cd69e002851b2e53e8d48d70d5b+''; 5 Gio Hòa 3.883.245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2cd1c538f5232602ff9e318258777448').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2cd1c538f5232602ff9e318258777448 = 'xagiohoa' + '@'; addy2cd1c538f5232602ff9e318258777448 = addy2cd1c538f5232602ff9e318258777448 + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn'; var addy_text2cd1c538f5232602ff9e318258777448 = 'xagiohoa' + '@' + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn';document.getElementById('cloak2cd1c538f5232602ff9e318258777448').innerHTML += ''+addy_text2cd1c538f5232602ff9e318258777448+''; 6 Gio Mai 3.824.258 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakcb0872c9bfb4c7d7d6d033a6e901b8e3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addycb0872c9bfb4c7d7d6d033a6e901b8e3 = 'xagiomai' + '@'; addycb0872c9bfb4c7d7d6d033a6e901b8e3 = addycb0872c9bfb4c7d7d6d033a6e901b8e3 + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn'; var addy_textcb0872c9bfb4c7d7d6d033a6e901b8e3 = 'xagiomai' + '@' + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn';document.getElementById('cloakcb0872c9bfb4c7d7d6d033a6e901b8e3').innerHTML += ''+addy_textcb0872c9bfb4c7d7d6d033a6e901b8e3+''; 7 Gio Mỹ 3.825.337 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakca19113aa75aa20883433441dbd6bd80').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyca19113aa75aa20883433441dbd6bd80 = 'xagiomy' + '@'; addyca19113aa75aa20883433441dbd6bd80 = addyca19113aa75aa20883433441dbd6bd80 + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn'; var addy_textca19113aa75aa20883433441dbd6bd80 = 'xagiomy' + '@' + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn';document.getElementById('cloakca19113aa75aa20883433441dbd6bd80').innerHTML += ''+addy_textca19113aa75aa20883433441dbd6bd80+''; 8 Gio Phong 3.825.289 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf2d0405facce73c8850ca87be18b3076').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf2d0405facce73c8850ca87be18b3076 = 'xagiophong' + '@'; addyf2d0405facce73c8850ca87be18b3076 = addyf2d0405facce73c8850ca87be18b3076 + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn'; var addy_textf2d0405facce73c8850ca87be18b3076 = 'xagiophong' + '@' + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn';document.getElementById('cloakf2d0405facce73c8850ca87be18b3076').innerHTML += ''+addy_textf2d0405facce73c8850ca87be18b3076+''; 9 Gio Quang 3.630.635 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka27795c32a2977f97eaa2b2bf5f25e55').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya27795c32a2977f97eaa2b2bf5f25e55 = 'xagioquang' + '@'; addya27795c32a2977f97eaa2b2bf5f25e55 = addya27795c32a2977f97eaa2b2bf5f25e55 + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn'; var addy_texta27795c32a2977f97eaa2b2bf5f25e55 = 'xagioquang' + '@' + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn';document.getElementById('cloaka27795c32a2977f97eaa2b2bf5f25e55').innerHTML += ''+addy_texta27795c32a2977f97eaa2b2bf5f25e55+''; 10 Gio Sơn 3.8832503.883.138 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf941dede511a6ba34b36ab95746246a1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf941dede511a6ba34b36ab95746246a1 = 'xagioson' + '@'; addyf941dede511a6ba34b36ab95746246a1 = addyf941dede511a6ba34b36ab95746246a1 + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn'; var addy_textf941dede511a6ba34b36ab95746246a1 = 'xagioson' + '@' + 'quangtri' + '.' + 'gov' + '.' + 'vn';document.getElementById('cloakf941dede511a6ba34b36ab95746246a1').innerHTML += ''+addy_textf941dede511a6ba34b36ab95746246a1+''; 11 Gio Thành 3.825.3873.638.038 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1f51f024eaa929093f69920527028f46').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1f51f024eaa929093f69920527028f46