Báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai ở địa phương

1. Đọc công văn tại đây: tai ve

2. Tải biểu mẩu đính kèm tại đây: tai ve