Tập huấn chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017 của Bộ Tài chính

Trong các ngày từ 30/1 đến ngày 02/2/2018, UBND huyện Gio Linh phối hợp với Trường Đại học kinh tế Huế và Công ty cổ phần Misa tổ chức tập huấn Thông tư 107/2017 của Bộ Tài chính cho đội ngũ kế toán các đơn vị hành chính - sự nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng chí Dương Đức Hạnh, HUV, Phó chủ tịch UBND huyện đã phát biểu chỉ đạo và khai mạc lớp tập huấn.

TAP HUAN

Đồng chí Dương Đức Hạnh, PCT UBND huyện phát biểu khai mạc 

Trong thời gian 4 ngày, Giảng viên trường Đại học Kinh tế Huế đã hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và công tác lập báo cáo tài chính Nhà nước theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính. Đồng thời, Công ty cổ phần Misa cũng hướng dẫn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp đã cập nhật theo chế độ mới và bổ sung thêm nhiều tính năng ưu việt, giúp hỗ trợ người dùng trong công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán.

 Các học viên đã tiếp thu và nắm bắt các điểm mới của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp để kịp thời thực hiện và hướng dẫn chế độ kế toán mới đến các cơ quan đơn vị, phục vụ tốt cho công tác tài chính tại địa phương./. 

                                                                                             Thương Huyền - Đài Truyền thanh