Danh sách xã đủ điều kiện đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

File đính kèm: tai ve