Học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Tỉnh ủy khóa XVI

Sáng ngày 05/10, Huyện ủy Gio Linh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, chương trình hành động của Tỉnh ủy khóa XVI cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở. 

QUANTRIETXVICHIEN1

Đồng chí Lê Quang Chiến, TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Lê Quang Chiến, TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả tại các đơn vị, địa phương. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và quyết tâm hành động của toàn Đảng bộ và mọi tầng lớp nhân dân; sớm đưa các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

QUANTRIETXVITOAN1

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về “ Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 ”. Kết luận số 60-KL/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/8/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo trong tình hình mới”. Nghị quyết số 02 ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị về “ Phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2021, định hướng đến năm 2025”. Chương trình hành động số 83 ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về “ Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/217 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn ”. Triển khai Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 22/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020”./.           

                     Lương Sơn - Đài truyền thanh huyện