Ủy ban MTTQVN huyện

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT di động
1  Nguyễn Thiên Bình  Chủ tịch  0533.825.462 0913.298.579
 Hồ Quốc Hương  P. Chủ tịch 0983.229.027
3 Nguyễn Văn Thành  P. Chủ tịch   0919.561.559