Hội Cựu Chiến binh

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT di động
1 Nguyễn Minh Châu Chủ tịch  0533.825193  
Lê Hữu Châu Phó Chủ tịch  
3 Nguyễn Xuân Hải Phó Chủ tịch