Thường trực Huyện ủy

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT di động
1 Trương Chí Trung   Bí thư  0911709777
2 Nguyễn Văn Giảng Phó bí thư    0905804333
3 Trần Văn Quảng Phó bí thư    0913442705