Văn phòng Huyện ủy

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT Cố định  ĐT Di động
 1  Nguyễn Văn Nghệ Chánh văn phòng 0533.825.441  0915.324.225
 2  Nguyễn Văn Chiến Phó Chánh Văn phòng (phụ trách nội dung)  0943.364.557
3 Ngô Thị Hà Phó Chánh Văn phòng   0911.204.555