Trung tâm Chính trị

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định ĐT di động
 1  Lê Vũ Minh Giám đốc 0533.825500