Ban Dân vận

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT Di động
 1  Hoàng Đình Nam Trưởng ban 0533.825.467