Ban Tổ chức Huyện ủy

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT Cố định  ĐT di động
1 Võ Đắc Hoá Trưởng ban 0533.825322  0914.213.670
Nguyễn Hữu Chính Phó ban 0533.503312  
  Nguyễn Thành Tỵ Phó ban 0533.503513