Ban Tuyên giáo

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT di động
Nguyễn Phúc Sơn Trưởng ban