Văn phòng UBND huyện

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT Cố định  ĐT Di động
1  Nguyễn Đình Thành  Chánh Văn phòng 0533.825.427 0914.699.359
 Nguyễn Thanh Sơn Phó Văn phòng - Trưởng ban Tiếp công dân 0533.825.094 0914.368.171
3 Trần Thị Quế Phó Văn phòng phụ trách hành chính 0915,405,225
4 Nguyễn Thị Thuyền Phó Văn phòng phụ trách tổng hợp 0533.630.522 0943.589.757
5 Võ Thị Hương Văn thư 0533.825758
6 Hoàng Thị Hoa Tổ trưởng - Bộ phận Một cửa 0533.503.727