UBND huyện

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định ĐT di động
1 Trần Văn Quảng  Chủ tịch 0533.631.575  
2 Phan Văn Nghi  P. Chủ tịch 0533.825.318  
3 Dương Đức Hạnh P. Chủ tịch 0533.825.424