Trung tâm dân số - KHHGĐ

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT di động
 Trần Văn An  Giám đốc  0533.825492