Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT Di động
 1  Hoàng Chiếm Công  Giám đốc  0533.825642