Trung tâm Thể dục thể thao

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT Cố định  ĐT Di động
1 Đào Bang  Giám đốc  0533.631.505  
2 Nguyễn Xuân Hoàn P. Giám đốc   0977.379.077