Đài truyền thanh huyện

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT Di động
 1 Trần Quang Tín Trưởng Đài 0533.825890   0916 747 959
2 Nguyễn Thị Kim Lan Phó Trưởng đài 0914 033 238
3 Nguyễn Chính Linh Phóng viên 0914 114 559
4 Trần Lương Ngọc Sơn Phóng viên 0944 175 248
5 Nguyễn Thị Thương Huyền Kế toán 0942 148 567
6 Lê Vũ Nam Kỷ thuật   0945 899 248