Trung tâm Phát triển Quỹ đất

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố đinh  ĐT di động
 1 Trần Đức Huynh   0533. 631.717