Trung tâm Môi trường và Đô thị

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT Di động
 1  Nguyễn Thanh Đồng  Giám đốc 0913.447.976