Phòng Tài chính - Kế hoạch

STT  Họ và Tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT Di động
1 Trần Đức Hiền   Trưởng phòng  0533.825.491 0913.446.252
Nguyễn Đức Xê  P. Trưởng phòng  0533.703.526  
3 Nguyễn Thị Hà  P. Trưởng phòng 0533.703.252