Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT di động
1  Lê Văn Viễn  0533.825.435
 Nguyễn Văn Thức 0914.178.224
3 Nguyễn Xuân Phương 0913.476.123