Phòng Kinh tế hạ tầng

STT  Họ và tên Chức vụ  ĐT cố định  ĐT Di động
1 Phan Văn Hòa  Trưởng phòng  0533.630.345 0982.825.722
2 Nguyễn Hùng Sơn  P. Trưởng phòng  0533.631.117 0913.947.123
3 Hoàng Minh Hải P. Trưởng phòng 0533.636.259 0917.223.159