Phòng Văn hóa thông tin

 STT Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố định  ĐT di động
 1  Trần Văn Tín  P. Trưởng phòng  0533.825533