Phòng Lao động thương binh xã hội

STT   Họ và tên Chức vụ  ĐT cố định  Di động
 1 Nguyễn Thanh Bình  Trưởng phòng  0533.825429  
 2 Trần Thị Lệ  P. Trưởng phòng  0533.631478  
3 Hoàng Thị Lan P. Trưởng phòng