Phòng Giáo dục và Đào tạo

STT Họ và tên Chức vụ ĐT cố đinh ĐT DĐ
  Ngô Thanh Hải Trưởng phòng 0533.825285  
  Nguyễn Trung Thành P. Trưởng phòng 0533.825278  
  Lê Quang Đông P. Trưởng phòng 0533.631889  
  Nguyễn Đức Thông P. Trưởng phòng 0915010156
  Văn phòng 5333.825783