Phòng Tài nguyên môi trường

STT Họ và tên Chức vụ ĐT cố đinh ĐT DĐ
1 Nguyễn Đăng Anh Trưởng phòng 0533.825.471  
2 Nguyễn Văn Hải P. Trưởng phòng   0949549294