Thanh tra

STT  Họ và tên  Chức vụ  ĐT cố đinh  ĐT DĐ
 1  Lê Văn Quang  Chánh Thanh tra  0533.825210  
 2  Nguyễn Ngọc Trung  P. Chánh Thanh tra 0913.213.168
3 Thân Văn Cường P. Chánh Thanh tra