Phòng Y tế

STT Họ và tên Chức vụ ĐT cố đinh ĐT DĐ
1 Trương Văn Dũng Trưởng phòng 0533.630518