Phòng Nội Vụ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cố đinh

ĐT DĐ

1

Nguyễn Đức Hưng

Trưởng phòng

0533.825502

0914.079.868

2

Trần Đình Minh

P. Trưởng phòng

0533.631205

0914.277.981

3

Hồ Thị Hồng

P. Trưởng phòng

0533.631.202

0935.799.123