Quyết định về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Gio Quang thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 (Nguồn đầu tư phát triển ngân sách địa phương)

File đính kèm: tai ve