Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngày 13/11, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2025. Tham dự có đồng chí Dương Đức Hạnh – HUV – PCT UBND huyện – Bí thư Đảng bộ cùng các đồng chí Trong Ban Thường vụ, Ban Chấp Hành Đảng bộ; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan trực thuộc Đảng bộ.

IMG 4857

Toàn cảnh HN

Theo đó, Nghị quyết đại hội huyện lần thứ XVII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung huy động các nguồn lực khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, TTCN, thương mại dịch vụ; đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng. tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương. Phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thống quê hương, thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đưa Gio Linh đạt chuẩn NTM trước năm 2020. Về chỉ tiêu kinh tế, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 9 – 9,5%, thu nhập bình quân đầu người hơn 80 triệu đồng, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều bình quân hàng năm là 1 – 1,4%,…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2020.

Văn phòng HĐND&UBND huyện