Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong hai ngày 12 và 13 tháng 8 năm 2020, Đảng bộ huyện Gio Linh tổ chức đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

1

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang - PBT Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Nền kinh tế của huyện phát triển khá nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 9,01%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông- lâm- ngư nghiệp giảm từ 46,47% xuống còn 28,1%, công nghiệp-TTCN tăng từ 25,64% lên 43,7%, thương mại-dịch vụ tăng từ 27,89% lên 28,2%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt 8.770.000 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội đầu tư xây dựng khá đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kinh tế, dân sinh phát triển. Văn hoá-xã hội có sự phát triển mạnh mẽ, nhiều giá trị văn hoá truyền thống được gìn giữ và phát huy, giáo dục có sự đổi thay và phát triển mạnh mẽ; chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ; công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đạt được nhiều kết quả quan trọng; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025”, Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, chỉ ra tồn tại, hạn chế; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

 Theo đó, Đảng bộ huyện Gio Linh xác định, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy ý chí và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung huy động các nguồn lực khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, TTCN, thương mại, dịch vụ; đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng. Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương. Hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thống quê hương. Tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

2

Toàn cảnh Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang ghi nhận những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện nhà đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thành công các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí nhấn mạnh: Muốn xây dựng Gio Linh đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2025, trước hết phải tập trung rà soát các tiêu chí chưa đạt từ xã đến huyện; cần nhận diện rõ những tiềm năng, lợi thế để có chủ trương, chính sách, dồn lực thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, chương trình trọng điểm nhằm khơi thông các điểm nghẽn, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển.

 Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Xác định nông nghiệp là ngành trọng điểm của huyện; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, chú trọng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Gio Linh là điểm nhấn của tỉnh về kinh tế biển, vì vậy cần có giải pháp để triển khai các chương trình phát triển kinh tế vùng biển, tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, Đảng bộ cần coi trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, phải làm cho vùng biển Gio Linh và cảng biển Cửa Việt trở thành nơi sôi động nhất của kinh tế biển Quảng Trị trong 5 năm tới. Đồng thời, cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh thực hiện các dự án trên địa bàn. Bên cạnh đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm chăm lo, phát triển toàn diện văn hóa-xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân. Thực hiện hiệu quả yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng huyện Gio Linh sớm trở thành huyện nông thôn mới, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. 

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gio Linh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí, Bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí, Bầu Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Trần Văn Quảng được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Giảng, đồng chí Võ Đắc Hóa được bầu giữ chức vụ Phó Bí Thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện