Kỳ họp thứ 13, HĐND thị trấn Gio Linh khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 15/7, HĐND Thị trấn Gio Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV , phó chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí đại diện các phòng ban cấp huyện.

16TT

Kỳ họp thứ 13, HĐND thị trấn Gio Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Tại kỳ họp lần này, HĐND thị trấn Gio Linh tiến hành bầu miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND thị trấn đối với ông Cổ Thế Chung chuyển công tác; bầu bổ sung chức danh chủ tịch HĐND thị trấn Gio Linh, đồng chí Lê Đình Luận, Bí thư Đảng ủy thị trấn Gio Linh được các đại biểu hội đồng tín nhiệm bầu giữ chức danh chủ tịch HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngoài ra, kỳ họp cũng đã bầu bổ sung ủy viên UBND thị trấn, bầu bổ sung phó ban KT – XH.

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện UBND thị trấn báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành, báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm. Kỳ họp cũng đã được nghe đại diện TT UBMT báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm. Đại diện HĐND báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm, tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp và báo cáo kết quả giải trình ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 13.

Kỳ họp HĐND thị trấn Gio linh thứ 13 khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng đã thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm, nghị quyết về kế hoạch thu chi 6 tháng cuối năm 2020, nghị quyết về chương trình giám sát HĐND thị trấn đầu năm 2021./.

                                          Khánh Trang – Trung tâm VHTT - TDTT