Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đất Gio Quang, Gio Sơn, Hải thái

File đính kèm: tai ve