Gio Linh hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy nhanh tiến độ đại hội bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định. Đến ngày 26/6/2020, 100% tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

29

Đại hội Đảng bộ cơ quan chính quyền lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 

Thực hiện kế hoạch đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng bộ xã Gio Quang đại diện cho tổ chức cơ sở đảng khối xã, thị trấn tiến hành đại hội điểm, Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện được chọn tổ chức Đại hội điểm trong Đảng bộ khối hành chính sự nghiệp; chỉ đạo Đảng bộ xã Linh Hải tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy, mở rộng dân chủ trong lấy ý kiến công tác nhân sự. Đến hết ngày 26/6/2020, huyện Gio Linh đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, sẵn sàng các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

Qua việc tổ chức Đại hội của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cho thấy, công tác chuẩn bị được các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, đầy đủ nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp. Các báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ. Do đó, các đại hội đã lựa chọn được những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm để lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới./.

                                                              Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio LInh