Sơ kết hoạt động trợ giúp Người khuyết tật 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 18/6, Ban Điều phối Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (BĐP PHCNDVCĐ) cho người khuyết tật (NKT) huyện tổ chức  kết hoạt động trợ giúp NKT 6 tháng đầu năm 2020, triển khai kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

NKT

Tại cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BĐP PHCNDVCĐ huyện đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động trợ giúp NKT, trong đó, đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về NKT; triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ NKT hòa nhập cộng đồng.Các chế độ trợ cấp xã hội cho NKT trên địa bàn huyệnđược thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay toàn huyện có 5.778 đối tượng BTXH, trong đó có 3.060 NKT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;100% NKT nặng và đặc biệt nặng được cấp thẻ BHYT theo quy định, 90% NKT được tiếp cận các dịch vụ y tế, số NKT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú đạt 83%, duy trì tổ chức PHCN cho 53 cháu khuyết tật. Các chính sách hỗ trợ NKT về giáo dục và đào tạo; đào tạo nghề và tạo việc làm cho NKT; trợ giúp pháp lý … được quan tâm thực hiện. 

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 được BĐP PHCNDVCĐ huyện xác định là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách giúp NKT. Hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về NKT như chăm sóc sức khỏe và PHCN; hỗ trợ NKT về giáo dục và đào tạo, vốn vay, sinh kế, khoa học kỹ thuật... cũng như hỗ trợ NKT tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ NKT, tăng cường vận động các nhà tài trợ và các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm để giúp NKT vươn lên trong cuộc sống.

Văn phòng HĐND&UBND huyện