Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phát triểm điểm dân cư TT Cửa Việt, xã Gio Việt

File đính kèm: tai ve