Kế hoạch kiểm tra việc thực hiên Chỉ thị số 26/CT - TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp

File đính kèm: tai ve