Đảng ủy xã Gio Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 08/01/2020, Đảng bộ xã Gio Sơn tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thiên Bình - UVTV Huyện ủy - CT UBMTTQVN huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

GS2020

Tại Hội nghị

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện nghị quyết Đảng toàn Quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh, huyện và của Đảng bộ xã lần thứ XVI. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ quán triệt tinh thần chỉ đạo các nghị quyết của Đảng và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, BCH Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo bằng nhiều biện pháp quyết liệt nên công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương đạt được những kết quả quan trọng. Về công tác xây dựng Đảng: Kết quả phân tích chất lượng đảng viên năm 2019 có 138 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 90,19%; trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 27 đồng chí chiếm 19,5%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 12 đồng chí chiếm 7,8%; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 03 đồng chí chiếm 1,9% (vi phạm chính sách KHHGĐ, đảng viên được miễn đánh giá 11 đồng chí, 02 đảng viên không đánh giá theo quy định (Đảng viên dự bị chưa đủ 6 tháng, 02 đảng viên chưa đánh giá trong đó 01 đồng chí nghỉ theo chế độ thai sản, 01 đồng chí nghỉ ốm. Công tác phát triển đảng viên mới cũng được quan tâm, chú trọng, năm 2019 đã bồi dưỡng và làm thủ tục hồ sơ đề nghị kết nạp cho 6 quần chúng ưu tú, đã phát triển được 02 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 03 đồng chí. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019 là tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của HĐND-UBND; phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến thôn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Thiên Bình - UVTV HU - CT UBMTTQVN huyện ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đảng bộ xã Gio Sơn đạt được trong thời gian qua. Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu năm 2019 chưa đạt được hoặc đạt được thấp để phấn đấu năm 2020 đạt và vượt kế hoạch. Bám theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện và xã để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020 đề ra./.

                                                                               Kiều Oanh - VP Gio Sơn