Khai mạc lớp lý luận chính trị, nghiệm vụ cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở năm 2019

Sáng ngày 06 tháng 11, Trung tâm BDCT huyện Gio Linh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho hơn 130 đồng chí là bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở trên địa bàn huyện.

06

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được quán triệt 6 chuyên đề quan trọng với những nội dung chính như: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ. Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Công tác Đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người; bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở. Công tác Đảng của cấp ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; bảo đảm quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Phòng, chống “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Lớp bồi dưỡng công tác Đảng năm 2019 nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác Đảng trong tình hình mới, nhất là sau Đại hội Đảng lần thứ XII. Đồng thời giúp các bí thư, phó bí thư và chi ủy viên cơ sở xử lý tốt các tình huống trong công tác xây dựng Đảng tại chi, đảng bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Lương Sơn - Trung tâm VHTT&TDTT huyện