Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa VI năm 2019

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Trường chính trị Lê Duẩn phối hợp với Huyện ủy Gio Linh tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa VI năm 2019. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Hữu Thánh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường chính trị Lê Duẩn cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của Trường chính trị Lê Duẩn; đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Phúc Sơn, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm BDCT huyện; đồng chí Trần Lương Quang, UVBTV Huyện ủy, PCT TT HĐND huyện; đại diện BTC, BCĐ lớp học.

ACT1

Lễ khai giảng lớp TC LLCT-HC khóa VI năm 2019 

Tham gia lớp học có 80 học viên là cán bộ đương chức, dự nguồn quy hoạch các chức danh các phòng ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các chức danh chủ chốt của Đảng, chính quyền, MTTQ các xã, thị trấn. Trong thời gian 9 tháng, các học viên được tham gia 7 phần học với các nội dung quan trọng như: những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân; tình hình, nhiệm vụ địa phương; nghiên cứu thực tế, thi và viết khóa luận tốt nghiệp.

Lớp học nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ trình độ lý luận chính trị và quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ các cấp, góp phần giải quyết nhu cầu cấp bách về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, đáp ứng ngày càng cao sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Lương Sơn - Trung tâm VHTT&TDTT huyện